Dưới đây là một số câu lạc bộ cũng như bộ sưu tập ảnh các công trình lắp đặt bàn bi-a trên toàn quốc